Quyết định v/v thành lập ban cơ sở vật chất trường học năm học 2019-2020