A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ Văn Sử - giảng dạy đi đôi với giáo dục đạo đức, lý tưởng cho học sinh

Yêu nước là một truyền thống tinh thần cao quý và thiêng liêng của dân tộc Viêt Nam. Do đó việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng cho toàn xã hội ở mọi cấp, mọi ngành.

Tổ Văn – Sử ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chung của môn học như :Trang bị những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ và văn học – trọng tâm là tiếng Việt và văn học Việt Nam – phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương pháp học tập tư duy, đặc biệt là phương pháp tự học, năng lực ứng dụng những điều đã học vào cuộc sống; Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu tiếng Việt, văn học, văn hóa, tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ nhân văn, giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại…Trong đó chúng tôi rất chú trọng đến nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua mỗi tiết học.

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ ấy, đối với cán bộ giáo viên tổ Văn – Sử, là những người trực tiếp tham gia công tác giáo dục các em, chúng tôi cần phải thấm nhuần những biểu hiện của tinh thần yêu nước, có thái độ và hành động tích cực biểu hiện tấm lòng yêu nước và phát huy truyền thống yêu nước để các em noi theo. Không chỉ thế, chúng tôi phải giáo dục để các em hiểu rõ qua mỗi bài học Lịch sử và Ngữ văn:  truyền thống yêu nước là gì, truyền thống ấy được biểu hiện như thế nào và các em phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống cao quý ấy.

Qua các thời kì lịch sử và qua những tác phẩm văn học chúng tôi giúp học sinh nắm được yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, được hình thành, hun đúc từ trong các cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ và kiên cường của dân tộc Việt Nam trong công cuộc chống giặc ngoại xâm và lao động xây dựng đất nước. Chính truyền thống yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp đất nước ta, dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách để tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc của dân tộc mình.

Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam được biểu hiện ở nhiều phương diện: Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước. Tình yêu thương đối với đồng bào,  giống nòi, dân tộc. Lòng tự hào dân tộc: tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc, tự hào về con người quê hương, đất nước, những anh hùng hào kiệt, tự hào về non sông gấm vóc. Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền dân tộc và nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cần cù sáng tạo trong lao động để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng    giàu đẹp.

Trong mỗi bài học chúng tôi luôn định hướng cho các em phải làm gì để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc? Đất nước ta có được như ngày nay là nhờ các thế hệ đi trước đã đổ bao mồ hôi, xương máu, vì vậy học sinh, thanh niên, thế hệ chủ nhân của đất nước phải có trách nhiệm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.Cụ thể thanh niên học sinh cần phải: Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn: học để ngày mai lập nghiệp. Tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh; biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng xa rời các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống của dân tộc. Quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội… Biết phê phán đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

          Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân. Là học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, các em cần phải: Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến 18 tuổi ; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương ; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng do nhà trường, địa phương tổ chức. Vận động bạn bè, người dân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

          Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy – giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh là một trách nhiệm lớn lao nhưng rất vẻ vang của mỗi thầy cô giáo trong tổ Văn – Sử. Chúng tôi nguyện là những người truyền lửa và thắp ngọn lửa yêu nước đến các thế hệ học sinh.

Tác giả: Nguyễn Thùy Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan