Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQHN lần thứ sáu BCH TW Đảng (khóa XII)