Nhằm đảm bảo cung cấp kiến thức và các yêu cầu khác của từng bộ môn tới học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch corona. Nhà trường yêu cầu các học sinh nghiên cứu và thực ...