A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN 12

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN 12

1. THÖÏC TRAÏNG HOÏC TOAÙN CUÛA HOÏC SINH LÔÙP 12A6,7,9 ÔÛ TRÖÔØNG THPT LƯU NHÂN CHÚ

1.1. Ñaëc ñieåm cuûa nhaø tröôøng:

Naèm ôû ñòa baøn vuøng saâu, tình hình kinh teá – xaõ hoäi coøn chöa phaùt trieån, ñôøi soáng cuûa nhaân daân nhieàu khoù khaên, neân ñaõ aûnh höôûng lôùn ñeán chaát löôïng daïy hoïc vaø giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng, nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà vieäc hoïc taäp coøn haïn cheá.

1.2. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp:

a. Nhöõng thuaän lôïi:

Duø kinh teá gaëp nhieàu khoù khaên nhöng haàu heát phuï huynh hoïc sinh raát quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuûa con em mình neân ñaõ taïo nhöõng ñieàu kieän toát nhaát coù theå ñeå hoïc sinh ñeán tröôøng.

Nhìn chung taát caû giaùo vieân ñeàu coù taâm huyeát, yeâu ngheà, yeâu hoïc sinh vaø coá gaéng heát mình vì söï phaùt trieån cuûa caùc em.

Tröôøng ñaõ coá gaéng nhieàu trong xaây döïng cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò. Ñeán nay, hoïc sinh ñaõ coù phoøng hoïc khaù khang trang vaø coù töông ñoái ñuû caùc ñoà duøng trong hoïc taäp.

Hoïc sinh tuy chöa gioûi nhöng ngoan vaø bieát ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau trong hoïc taäp vaø reøn luyeän.

b. Nhöõng khoù khaên:

Tröø moät ít hoïc sinh nhaø ôû gaàn tröôøng, coøn haàu heát hoïc sinh phaûi ñi hoïc baèng phöông tieän xe đạp điệnû, ñi baèng xe buyùt. Vì theá, nhöõng em ôû xa thöôøng bò treã vaø nhieàu laàn phaûi nghæ caùc buoåi hoïc do thơøi tieát khoâng thuaän lôïi.

Do ña soá hoïc sinh laø con em noâng daân ngheøo, maáy naêm gaàn ñaây laïi laøm aên thaát baïi neân ôû nhaø phaûi phuï giuùp gia ñình, khoâng coù thôøi gian ñeå hoïc ôû nhaø.

Coøn moät boä phaän  phuï huynh hoïc sinh chöa quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa con em mình vaø trong soá nhöõng hoïc sinh coù phuï huynh nhö vaäy ñaõ coù keát quaû hoïc taäp yeáu keùm.

Tinh thaàn vöïôt khoù ñeå hoïc taäp cuûa hoïc sinh chöa cao, thaùi ñoä vaø ñoäng cô hoïc taäp coøn coù nhöõng ñieåm chöa toát.

2. PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN 12.

* Bieän phaùp : Quan taâm nhieàu hôn ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh yeáu keùm

Quan saùt caùc em thöïc hieän ñeå phaùt hieän choã sai cuûa caùc em nhaèm nhaéc caùc em kieåm tra ñeå töï phaùt hieän.

Neáu baøi taäp coù nhieàu caùch thöïc hieän, gôïi yù ñeå caùc em phaùt hieän

Khi thaáy caùc em coù keát quaû thöïc haønh toát, cho caùc em trình baøy vaø khen ngôïi ñeå ñoäng vieân, khích leä caùc em.

Khi trao ñoåi, thaûo luaän caàn ñöa caùc em vaøo nhoùm coù hoïc sinh khaù gioûi vôùi soá löôïng hôïp lí ñeå caùc em hoïc hoûi baïn theâm….

2.1.Đối tượng 1:  “Hổng kiến thức cơ bản”

Kiến thức ở lớp dưới của các em bị hổng, không thể nào bù đắp ngay được trong một thời gian ngắn. Tôi dặt quyết tâm trong suốt cả năm học, đặc biệt là học kì I để giúp nhóm học sinh loại này lấp dần các lỗ hổng kiến thức. Đối với những học sinh này phải có thêm thời gian học dưới sự hướng dẫn lại tỉ mỉ những kiến thức cơ bản, trọng tâm theo một hệ thống riêng và yếu tố dẫn đến thành công là nắm chắc, luyện kĩ. Trong các buổi học trên lớp thường được kiểm tra, rà soát và củng cố các kiến thức, chấm bài tay đôi trong tiết luyện tập, thường xuyên khích lệ động viên mỗi khi các em được điểm cao hơn. Do đó các học sinh này có nhiều tiến bô; cụ thể là: thích học toán, hay xung phong lên bảng…

2.2.Đối tượng 2: “Mất tự tin”

Vấn đề cơ bản là giúp các em lấy lại lòng tự tin, phát huy được những tố chất cơ bản đang tiềm ẩn trong mỗi em trong việc học tập môn toán. Phương pháp trực quan, hệ thống các bài tập từ dễ đến khó, tìm các cách giải khác nhau cùng với các câu hỏi vừa sức, các bài toán vui, các bài toán gắn với thực tế chính là chìa khoá để giải quyết vấn đề.

2.3.Đối tượng 3: “Thiếu ý thức trong học tập”

Những học sinh này trong lớp thường không chú ý nghe giảng, mỗi khi làm bài kiểm tra tại lớp thường cẩu thả, không có ý thức kiểm tra lại bài làm. Thầy (Cô) giáo nhắc nhở thì xem lại qua loa cho xong chuyện. Bài tập và bài học ở nhà không chuẩn bị chu đáo trước khi đến lớp. Tóm lại, đối với diện học sinh này cần có sự kết hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm quản lý việc học ở nhà và việc kiểm tra nhắc nhở thường xuyên ở lớp để từng bước đưa các em vào nền nếp học tập.

2.4. Đối tượng 4: “Hoàn cảnh khó khăn”

Các em này thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Tôi bố trí thời gian kèm cặp, lấp dần lỗ hổng kiến thức, hình thành dần phương pháp học toán cho các em. Luôn khích lệ động viên để các em không bị mặc cảm, tự ti mà tự tin vào bản thân mình để từ đó vươn lên trong học tập. Với các em này, thầy (cô) giáo phải hết lòng thương yêu, giúp đỡ. thầy (cô)  là chỗ dựa tinh thần và tình cảm của các em

 

* Bieän phaùp : Toå chöùc phuï ñaïo cho nhöõng hoïc sinh yeáu keùm.

Vôùi hoïc sinh lôùp 12 ôû ñaàu naêm hoïc, duø caùc em yeáu keùm ñeán möùc naøo, cuõng chöa caàn phuï ñaïo nhieàu, moãi tuaàn 2 đñến 3 tiết  cho moân toaùn laø coù theå ñuû. Ñieàu quan troïng laø trong buoåi phuï ñaïo phaûi xaùc ñònh chính xaùc “loã hoång” cuûa töøng em vaø tieán haønh “laáp loã” ñuùng phöông phaùp nhö trong daïy hoïc baøi môùi, töùc laø höôùng daãn caùc em töï neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà, yeâu caàu caùc em töï thaønh laäp laïi caùc coâng thöùc tính maø caùc em chöa naém ñöôïc. Traùnh laøm thay hoïc sinh.

Ñeå coù hieäu quaû vaø ñôõ toán thôøi gian, neân gom hoïc sinh yeáu keùm  laäp moät lôùp phuï ñaïo. Giaùo vieân theo doõi kó töøng hoïc sinh ñeå nghieân cức tìm ra bieän phaùp giuùp ñôõ.


Tác giả: Trần Quang Vinh
Nguồn:thptluunhanchu.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan